Informacje o konferencji

Zakład Kultury Polskiej Instytutu Kulturoznawstwa UMCS
zaprasza na
Międzynarodową Konferencję Naukową

Droga w języku i kulturze

Lublin, 15 – 16 listopada 2010

Celem konferencji jest próba interdyscyplinarnego przedstawienia językowo-kulturowego obrazu drogi oraz homo viator – człowieka w / na drodze.

Droga jest istotnym, symbolicznym składnikiem doświadczanej przez człowieka przestrzeni. W perspektywie realnoznaczeniowej to wyróżniający element polskiego krajobrazu, obarczony różnymi konotacjami natury wierzeniowo-magicznej (skrzyżowanie, rozwidlenie dróg, bezdroże itp.), metaforycznej (co szczególnie eksponują np. frazeologizmy i przysłowia, jak droga życia czy ostatnia droga) czy symbolicznej (np. droga życia). Droga to również w sensie dosłownym przestrzeń publiczna, co implikuje specyfikę zachowań, możliwych zdarzeń, różnorodność uczestników, zarówno z „tego”, jak i z „tamtego” świata, w tym przykładowo takie kategorie społeczne, jak podróżni czy „ludzie gościńca”.

Droga jest także istotnym składnikiem kultu, ujawniającym się chociażby w fenomenie pielgrzymowania. W drodze realizują się również ważne zjawiska kultury współczesnej, jak pochody, manifestacje, demonstracje, parady czy wycieczki. Z drogą związane są też zdarzenia subkulturowe (przejazdy kibiców, zrytualizowane zachowania użytkowników CB radia lub członków automobilklubów) itp. Droga stała się figurą znaną z przedstawień w sztukach plastycznych, literaturze, filmie itp. Dlatego konferencję traktujemy jako spotkanie interdycyplinarne, a zaproszenie na nią kierujemy do filologów, antropologów, socjologów, folklorystów, literaturoznawców, historyków sztuki, kulturoznawców oraz wszystkich badaczy, którzy w swojej pracy zajmują się podobna problematyką.

Proponujemy następujące szczegółowsze zakresy tematyczne referatów:

1. Ujęcie lingwistyczne – charakteryzujące drogę z punktu widzenia etymologii, semantyki, leksykologii, dialektologii;
2. Ujęcie antropologiczne – wystąpienia analizujące drogę w relacji do człowieka (m.in. sposoby transponowania rzeczywistych wymiarów drogi na sensy i etapy życia człowieka);
3. Ujęcie religioznawcze – charakteryzujące drogę jako składnik praktyk kultowych (człowiek pielgrzymujący);
4. Figura i motyw drogi ujmowane z punktu widzenia różnych dziedzin sztuki (plastyka, literatura, film itp.);
5. Ujęcie ogólnokulturoznawcze – figura drogi we współczesnej rzeczywistości społecznej i kulturowej; droga jako tekst kultury.

Teksty wystąpień będą publikowane w tomie pokonferencyjnym.

Przewidujemy opłatę konferencyjną w wysokości 250 zł, która będzie obejmowała koszty organizacyjne oraz wyżywienie w dniach 15-16 listopada. Proponujemy pomoc w rezerwacji hotelu, o czym będziemy informowali w dalszej korespondencji.

W przypadku dużej liczby zgłoszeń organizatorzy zastrzegają sobie prawo dokonania wyboru wśród nadesłanych propozycji referatów. Potwierdzenie uczestnictwa w konferencji otrzymają Państwo do 15 maja 2010.
Na wypełnione formularze zgłoszeń z propozycjami wystąpień oraz tezami referatów czekamy do 1 maja 2010 r. pod adresami: K_Smyk@wp.pl lub: dr Katarzyna Smyk, Instytut Kulturoznawstwa UMCS, Pl. M. Curie-Skłodowskiej 4, 20-031 Lublin.

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
Prof. dr hab. Jan Adamowski

Sekretarz Konferencji
Dr Katarzyna Smyk